You need a browser that supports CSS Grid layout to see this example properly!

Din første henvendelse per e-post er alltid gratis.

Arbeidsavklaringspenger

Krav om arbeidsavklaringspenger (AAP)

Fra 1. mars 2010 er det innført en ny stønad som erstatter attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Den nye stønaden kalles arbeidsavklaringspenger. Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i en overgangsperiode hvor du på grunn av sykdom eller skade har behov for arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV for å komme i arbeid.

Arbeidsavklaringspengene i kapittel 11 i folketrygdloven har gode intensjoner og inneholder positive tiltak som blant annet tettere oppfølging av enkeltindividet samt bruk av arbeidsevnevurdering og aktivitetsplaner. Det er også viktig å utvikle metoder og verktøy som gjør det mulig for tjenesteapparatet å gi brukerne god bistand og oppfølgning under hele prosessen. En sammenslåing av de tre folketrygdytelsene vil i stor grad bygge opp under hovedmålene med forslaget. Ytelsen skal gi økonomisk trygghet og legge til rette for at flere raskere skal komme tilbake i arbeid eller arbeidsrettet aktivitet. Videre vil forslaget innebære en forenkling av regelverket og tydeliggjøre for brukerne hvilke rettigheter og plikter de har.

Under ser du noen eksempler på når man kan få AAP. Merk at dette bare er eksempler og ingen uttømmende liste. Det samme gjelder om det som er sagt ved utenlandsopphold. Det er ditt NAV kontor som skal vurdere ditt behov for AAP konkret.

Når kan man få arbeidsavklaringspenger/AAP? Du kan få arbeidsavklaringspenger når/mens

Det er også mulig å motta arbeidsavklaringspenger mens du er i utlandet dersom det er godkjent i arbeidsplanen fordi:

Du må kontakte ditt NAV kontor og fremsette søknad om arbeidsavklaringspenger. Du har krav på et skriftlig vedtak fra NAV. Ønsker du å klage på dette vedtaket kontakt oss på e-post.