You need a browser that supports CSS Grid layout to see this example properly!

Din første henvendelse per e-post er alltid gratis.

Arbeidsavklaringspenger

Dersom dine helseproblemer vedvarer utover full sykmeldingsperiode på et år kan du ha krav på arbeidsavklaringspenger.Stønadsperioden er som hovedregel fire år. I løpet av dette tidsrommet skal det avklares hvorvidt du kan gjenoppta arbeid eller har krav på uførepensjon. Du må ha en nedsatt arbeidsevne på minst 50 %.

Arbeidsavklaringspenger kan gis:

I tillegg må du:

Opphold i Norge, jf. folketrygdloven § 11-3 For å motta arbeidsavklaringspenger er det som hovedregel et krav om at vedkommende oppholder seg i Norge. Bakgrunnen for dette er NAVs behov for kontroll og oppfølgning av stønadsmottakeren.

Arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader kan unntaksvis gis til bruker som i henhold til aktivitetsplan får medisinsk behandling eller deltar på et arbeidsrettet tiltak i utlandet, jf. arbeids og velferdsforvaltningsloven § 14 a. Det er en forutsetning at det foreligger medisinske uttalelser fra behandler som begrunner behovet for en slik behandling, herunder en behandlings- og oppfølgingsplan. Videre må det forutsettes at behandlingen er vitenskapelig basert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis her i Norge.

Dersom behandling i utlandet dekkes av folketrygden, skal behandlingen godkjennes som en del av aktivitetsplanen og gi dispensasjon fra hovedregelen om opphold i Norge for å ha krav på arbeidsavklaringspenger.

Dersom folketrygden ikke dekker behandlingen vil det kun være i spesielle tilfeller at en slik behandling kan godkjennes som en del av aktivitetsplanen og gi dispensasjon fra kravet om opphold i Norge. Dette kan eksempelvis gjelde behandlingsreiser i regi av Oslo Universitetssykehus, i regi av helseforetakene eller i regi av pasientorganisasjoner.

Det følger av unntaksbestemmelsen at ytelser også kan gis til bruker som i henhold til sin aktivitetsplan deltar på arbeidsrettet tiltak i utlandet. Det avgjørende er om det er behov/nødvendig og hensiktsmessig å gjennomføre det arbeidsrettede tiltak i utlandet for å bli i stand til å skaffe seg eller beholde arbeid som han eller hun kan utføre, jf. ftrl. § 11-6 og forskrift om arbeidsrettede tiltak mv.

Utenlandsopphold som ikke følger av aktivitetsplanen Det er ikke normalt ikke adgang til å oppholde seg i utlandet og samtidig motta arbeidsavklaringspenger. Dette medfører at ytelsen bortfaller i perioden. Unntak kan gjøres for begrensede perioder. Det sentrale er at gjennomføringen av aktivitetsplanen ikke påvirkes negativt av utenlandsoppholdet.  NAV må forhåndsgodkjente ev. utenlandsopphold. Nav må godkjenne slike utenlandsopphold ved aap. Spør Nav om du skal være i utlandet med aap.