You need a browser that supports CSS Grid layout to see this example properly!

Din første henvendelse per e-post er alltid gratis.

Overgangstønad

Krav om overgangsstønad

Overgangsstønad reguleres i lov om folketrygd kapittel 15. Overgangsstønad skal sikre inntekt til livsopphold til deg som er enslig mor eller far og som er alene om omsorgen for barn. Overgangsstønad gis i en begrenset periode og er avhengig av barnets alder og behovet for stønaden. Hvem kan få overgangsstønad?

Du må fylle visse vilkår for å ha rett til stønad som enslig mor eller far.

Det tas et forbehold om at NAV endrer vilkårene og at noen vilkår og muligheter ikke er tatt opp her grunnet et komplisert regelverk. Det beste er å høre med ditt NAV kontor i forhold til din situasjon. Vilkårene er i hovedtrekk.

Noen av vilkårene kan fravikes opplyser NAV. NAV kontoret ditt kan gi deg nærmere orientering om dette.

Hvor lenge kan du få overgangsstønad?

Hovedregelen er at du kan få overgangsstønad i opptil tre år fram til det yngste barnet fyller åtte år. Du kan få overgangsstønad fra inntil to måneder før ventet fødsel hvis du er alene på fødselstidspunktet.

Treårsperioden kan utvides med inntil to år fram til det yngste barnet fyller åtte år, dersom du er i nødvendig utdanning. Treårsperioden kan utvides med opptil tre år fram til det yngste barnet fyller åtte år, dersom du er i nødvendig utdanning og har omsorg for flere enn to barn, eller hvis du ble aleneforsørger før du fylte 18 år.

Hvis du blir alene med barnet på grunn av samlivsbrudd, separasjon eller skilsmisse etter at det yngste barnet fylte åtte år, kan du få overgangsstønad i opptil to år fram til det yngste barnet fyller ti år. Det første året må du fylle aktivitetskravet. Det andre året må du være under nødvendig utdanning.

Dersom barnet ditt er særlig tilsynskrevende på grunn av funksjonshemning, sykdom eller store sosiale problemer, kan du på visse vilkår få overgangsstønad fram til barnet fyller 18 år.

Hva kan du få?

Overgangsstønaden utgjør 2 ganger grunnbeløpet .Ytelsen er skattepliktig. Det utbetales ikke feriepenger av overgangsstønad. Det er Stortinget som fastsetter grunnbeløpet. Grunnbeløpet reguleres vanligvis en gang per år.

Du må kontakte ditt NAV kontor og fremsette søknad om overgangsstønad. Du har krav på et skriftlig vedtak fra NAV. Ønsker du å klage på dette vedtaket kontakt oss på e-post.