You need a browser that supports CSS Grid layout to see this example properly!

Din første henvendelse per e-post er alltid gratis.

Sykepenger

Krav om sykepenger

Sykepenger til arbeidstakere reguleres i lov om folketrygd kapittel 8. Her sies det litt om sykepenger. Det som sies her er ikke en uttømmende liste over vilkårene og retten til sykepenger, men noen hovedpunkter. Ditt NAV kontor kan si nærmere om du har rett til sykepenger og hvordan du skal gå frem for å få sykepenger ved søknad.

Sykepenger skal gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.

Hvem kan få sykepenger?

Arbeidsuførheten kan dokumenteres med egenmelding eller erklæring fra lege. Ved sykdom eller skade som har direkte sammenheng med muskel- og skjelettsystemet kan også kiropraktor eller manuellterapeut dokumentere arbeidsuførhet i inntil tolv uker.

Sykepengeordningen er et omfattende regelverk og det er ikke lett å si noe sikkert om alle vilkår og tilfeller. Er du syk ta derfor kontakt med ditt NAV kontor.

Du må kontakte ditt NAV kontor og fremsette søknad om sykepenger. Du har krav på et skriftlig vedtak fra NAV. Ønsker du å klage på dette vedtaket kontakt oss på e-post.