You need a browser that supports CSS Grid layout to see this example properly!

Din første henvendelse per e-post er alltid gratis.

Uførepensjon

Hvem kan få uføretrygd / uførepensjon?

Den nye uføretrygden skal fortsatt sikre inntekt til de som blir varig uføre og som ikke lenger kan jobbe på grunn av uførheten. Samtidig skal den gjøre det enklere å delta helt eller delvis i arbeidslivet med den arbeidsevnen du har.

For å ha rett til å få uføretrygd må du som hovedregel oppfylle disse vilkårene:

Skyldes uførheten en godkjent yrkesskade eller yrkessykdom, er det tilstrekkelig at inntektsevnen din er varig nedsatt med minst 30 prosent.

Høyesterett og praksis fra Trygderetten konkretiserer og presiserer innholdet i og hva kravet til hensiktsmessig behandling og hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak. Som hovedregel må arbeidsavklaringspenger i opptil fire år ha pågått før Nav kan gi et vedtak om uførepensjon.