You need a browser that supports CSS Grid layout to see this example properly!

Din første henvendelse per e-post er alltid gratis.

Saker vi jobber med

Din første henvendelse per e-post er alltid gratis.

Vår forretningside er å hjelpe privatpersoner til å oppnå sine rettigheter, særlig mot den offentlige forvaltning og NAV. Juridisk-hjelp.no bistår ulike privatpersoner, organisasjoner og har hatt utredningsoppdrag for ulike virksomheter og stiftelser. Juridisk-hjelp.no har i dag et samarbeid med andre advokater/rettshjelpere og kan henvise til andre om vi ikke kan hjelpe deg i saken din.

Kjerneområdet er innenfor trygderett eller saker mot NAV.

Rettsområdet trygderett praktiseres av det enkelte NAV kontor. Avgjørelser fra NAV kan ha stor velferdsmessig betydning for enkeltpersoner.

Vi hjelper deg mot NAV og eventuelt bringer saken inn for Trygderetten. Forut for Trygderetten skjer det en saksbehandling mot I NAV systemet. NAV har inndelt sitt klagesystem i to trinn i praksis. Dette er NAV Forvaltning og NAV Klageinstans. Begge nevnte er inndelt i geografiske områder i hele Norge i forhold til der folk bor.

Du kan lese mer om saksområdene under. Dersom du ikke er enig i et vedtak fattet av NAV kan vi bistå i prosessen. Benytt denne e-post: firmapost@juridisk-hjelp.no

Eksempler på saker direkte mot NAV eller der NAV er et element i saken er:

Vi ønsker å gi deg den nødvendige ekspertise på disse områdene. Vårt mål er å gjøre deg som klient fornøyd. For å oppnå dette legger vi vekt på god informasjon om priser, tilgjengelighet, opplysning om tidsbruk og informasjon om hvor lang tid man må påregne for å få til en eventuell løsning.

Vi legger videre vekt på å snakke og skrive i et språk som er forståelig. Vi ser det også som svært viktig å ha en løpende dialog med våre klienter som innebærer en stadig oppdatering i sakens utvikling.

Fortell kort hva slags sak du har mot NAV eventuelt mot andre instanser. Skisser problemstillingene så godt du kan og opplys om det er fattet vedtak i saken eller liknende.

Dersom det løper ankefrister i saken må du passe på dette selv inntil vi eventuelt påtar oss saken. Kontakt med oss er ikke fristavbrytende før vi varsler NAV. Dette er det viktig å være oppmerksom på. Når det gjelder saker mot NAV hjelper vi deg med å påklage vedtaket mot NAV - kontoret og eventuelt bringe saken videre inn for Trygderetten dersom dette er nødvendig.

Saker mot NAV kan gi fri rettshjelp.

Etter at du har sendt oss en kort redegjørelse om saken på e-post tar vi så snart vi kan kontakt med deg og avtaler det videre opplegg.

Din første mail behandles vederlagsfritt. Se ytterligere om priser og dine muligheter for fri rettshjelp.